Haptonomie

&

Psychosociale Hulpverlening

 

œ Je voelt je niet lekker, de da­ge­lijkse dingen zijn je gauw teveel. Je bent moe, lusteloos of hebt last van lichamelijke klachten. Mis­schien kun je hier best di­rec­te oorzaken voor aan­wij­zen, maar helpt dit niet om je beter te voelen. Klachten en gevoe­lens van on­be­hagen zijn vaak het gevolg van onze eigen speci­fieke re­ac­tie op gebeurte­nissen of situa­ties in ons le­ven.

Bij psychosociale hulpver­le­ning spelen zowel de psy­chi­sche als de sociale as­pecten een rol. De hulp­ver­lening is erop gericht je te hel­pen een eigen even­wicht te (he­r-) vinden in het leven.

 

œ Je hebt last van gebeurtenis­sen of si­tuaties die je re­cent of al veel vroeger hebt meege­maakt. Je wilt hier mee om kunnen gaan. Emoties als angst, ver­driet of boos­heid kunnen een las­tige rol spelen en je dage­lijks wel­be­vin­den in de weg zitten. Deze emoties tegenkomen is niet altijd leuk, vaak komt het niet uit en doe je juist moeite ze niet te voelen. Hoe zou het zijn als je ze wel toe­laat? Als je ze een plek geeft en daar­naast gewoon door kunt lopen? En niet "ploft van boos­heid", "sterft van ver­driet" of "benauwd wordt van angst"? Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikke­ling van het ge­voels­leven in ruimere zin. Door hapto­nomie word je meer bewust van je lichaam, je gevoel en je contact met de ruimte om je heen.

 

Je merkt welke invloed dit op je heeft en je wordt meer bekend met je mogelijkheden en grenzen. Je bent in staat om beslissingen te nemen die goed zijn voor jezelf. Door te erva­ren wat je grens is kun je leren hiermee om te gaan en voor­kom je dat je lijf stop zegt door mid­del van span­ning, pijn of andere stressklachten en ziekte. Binnen de hapto­nomi­sche begeleiding speelt aan­raken, als de meest direc­te vorm van commu­nica­tie een be­lang­rij­ke rol. In essentie is aan­raken een vorm van con­tact ma­ken, dit geeft er­ken­ning en beves­ti­ging.

 

 

œ Begeleidingsvragen:

¦   stressklachten, over­span­nenheid door

      tijde­lijke over­be­lasting, burn-out;

¦   psychosomatische klachten zoals rug­pijn, nek­klach­ten, buik­klachten of angst, onrust, slaap­problemen en andere klachten zonder di­rect medi­sche oor­zaak;

¦   beter om willen gaan met spanning, pijn, of voor jou be­langrij­ke situa­ties;

¦   bezig zijn met een verwer­kingspro­ces;

¦   persoonlijke emotio­nele proble­men;

¦   zingevingproblemen; 

¦   traumatische gebeurte­nis­sen en depressieve  klachten;

¦      Je hebt vage klachten en zit niet lekker in je vel;

¦      Leren voelen, stellen en omgaan van en met grenzen